Algemene voorwaarden Bewegen en Ontspannen

Wanneer u lessen afneemt bij Bewegen en Ontspannen, dan gaat u automatisch akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

Inschrijving
Inschrijving gaat per e-mail met de volgende gegevens:
– Naam en achternaam kind
– Adres en postcode kind
– Geboortedatum kind
– Telefoonnummer waarop (een van de) ouder(s) te bereiken is
– Eventuele bijzonderheden (lichamelijk of emotioneel)
Zie AVG voor meer informatie over de gegevensregistratie en het privacystatement.
Wanneer u toezegt lessen af te nemen, wordt er uitgegaan van een inschrijving bij Bewegen en Ontspannen Kinderyoga, ook wanneer de gegevens nog niet compleet zijn.

Gezondheid en (lichamelijke) bijzonderheden
Als er bijzonderheden zijn op sociaal emotioneel gebied of met betrekking tot de (lichamelijke) gezondheid van uw kind, dan zou ik u vriendelijk willen verzoeken deze vooraf te melden, zodat de docente hier rekening mee kan houden. Denk hierbij bv. ook aan allergieën en blessures.
Tijdens de afname van de yogalessen kan er iets gebeuren wat van invloed is op de gemoedstoestand van uw kind (denk aan een verhuizing, het krijgen van een broertje of zusje, het overlijden van een familie, etc.). Ook dan zou ik u willen vragen de docente op de hoogte te brengen, zodat zij hier zo goed mogelijk mee om kan gaan en het kind eventueel ondersteuning kan bieden hierbij tijdens de yogalessen.
Wanneer een arts afraad om het kind te laten bewegen (bv. door een blessure) dan adviseer ik om kinderen (tijdig) niet deel te laten nemen aan de yogalessen.
Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico.

Wekelijkse e-mail bij peuteryogalessen
Wanneer uw kind deelneemt aan de peuteryogalessen (2-4 jaar), dan hoort daar ook een e-mail bij van de les.  Deze ontvangt u wekelijks per e-mail.
Hierin staat een omschrijving van een aantal oefeningen die de kinderen die dag hebben gedaan in de yogales, zodat u thuis bij uw kind gemakkelijker na kunt vragen wat hij of zij gedaan heeft. Ook fungeert dit als een middel om samen met uw kind thuis een vervolg te kunnen geven aan de oefeningen en thuis samen oefeningen te doen.

Lesgeld
Een yogaproefles is altijd gratis, wanneer u zich hiervoor via Bewegen en Ontspannen Kinderyoga inschrijft.
Daarna zijn de maandelijkse leskosten € 25,- per maand voor externen,  € 23,50 per maand voor KION-klanten (€ 20,- euro per maand voor KION-klanten van KION Kameleon*) en € 26,50 per maand voor Casa4Kidsz!
* KION financiert voor hun kinderen mee via het activiteitenbudget van die locaties.
Alle tarieven zijn vrijgesteld van BTW.
Er is wekelijks les m.u.v. de schoolvakanties. Het rooster van de schoolvakanties is te vinden op de website. Het lesgeld is evenredig verdeeld over het jaar en daarom betaalt u een vast maandbedrag, ongeacht het aantal lessen die maand.
Bij in- en uitschrijving wordt het maandbedrag naar rato verrekend.

Betaling
Betaling gaat via een maandfactuur die u, per email, aan het begin van de maand ontvangt.
Aangezien het maandbedrag vast staat, kunt u deze zelf agenderen.

Lessen inhalen
Wanneer uw kind verhinderd is kunt u de les altijd in overleg inhalen. Het rooster met lessen is te vinden op de website.
Wanneer een geplande les meer dan een keer per jaar niet door heeft kunnen gaan, worden de daaropvolgende uitgevallen lessen verrekend bij de laatste factuur (van het jaar).

Opzegging
Wanneer kinderen buiten de leeftijdscategorie van de betreffende les vallen (bv. een peuter wordt 4 jaar), dan wordt het kind automatisch uitgeschreven. U hoeft dan dus niet op te zeggen.
In andere gevallen gaan opzeggingen per de 1e van de maand. Dus u zegt de lessen voor de volgende maand per de 1e van de voorafgaande maand op. Dit betekent dat wanneer u de lessen per 1 april stop zou willen zetten, u hiervoor opzegt voor 1 maart.
Stuur hiervoor een email naar: info@bewegenenontspannen.nl. Enkel afmelden bij de docente is niet voldoende.

AVG
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Hieronder lees je het privacy statement en wat dit betekent voor u(w) kind.

Privacy Statement
Bewegen en Ontspannen Kinderyoga verzorgt op verschillende locaties lessen peuteryoga, kinderyoga, tieneryoga en individuele yogalessen.
Bij inschrijving voor een van deze lessen worden er inschrijfgegevens opgevraagd.
Deze gegevens worden gebruikt om contact te onderhouden over de lessen en de kinderen, aanpassingen in het rooster en eventueel het informeren over allerlei ontwikkelingen m.b.t. de lessen en activiteiten die Bewegen en Ontspannen Kinderyoga biedt.
De volgende gegevens worden geregistreerd:
– Voor- en achternaam kind en ouder(s)
– Adres kind
– Telefoonnummer ouder(s)
– E-mailadres ouder(s)
– Geboortedatum kind

Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden (buiten Bewegen en Ontspannen Kinderyoga), tenzij op individuele basis en na uitdrukkelijke toestemming van de desbetreffende persoon.
Met de aanmelding voor de cursus geef je aan kennis te hebben genomen van het Privacy Statement.

Publiciteit
In de (wekelijkse) e-mails, wordt geen persoonlijke informatie en/of namen van de kinderen gebruikt. Dus wanneer u iets wilt weten en/of navragen over uw kind, zult u de docente persoonlijk een email hierover moeten sturen. Ook zullen er nooit foto’s van kinderen door worden gestuurd naar andere ouders zonder uw toestemming.
Wanneer er meerdere kinderen op de foto worden gezet tijdens een les, zal er van tevoren altijd uw toestemming gevraagd worden om deze foto te verspreiden onder de andere ouders en/of te plaatsen op de website of social media.
En ik zou iedereen er dan ook op willen wijzen dat het verspreiden van foto’s naar ouders onderling bedoeld is voor eigen gebruik en niet voor het (op wat voor wijze dan ook) publiceren en/of openbaar maken.

Verlies, schade of diefstal van persoonlijke eigendommen
Bewegen en Ontspannen Kinderyoga aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, schade of diefstal van persoonlijke eigendommen.